نآمرئی

خب ی  آدم در تلاش بودم و هستم
ولی اینجا این مهم نیست
بیشتر سعی میکنم خودم بفهمم تا اینکه برم ی چیزی رو مستقیما از کسی بپرسم
اینم مهم نیست
هنوز دنیا برام جذابیتای خودش رو داره
همین نگهم داشته 

 و
:)